Krav til stål

 

Krav til stålkvalitet i murværk

Dato: 2012.04.20

Udfærdiget af:

Teknologisk Institut, Byggeri

Erik Kjær / ehk 

Krav til stål i hulmure

Kravene til det stål, der anvendes i murværkskonstruktioner, fremgår af DS/EN 1996-2, Eurocode 6 – Murværkskonstruktioner – Del 2: Overvejelser vedrørende design, valg af materialer og udførelse af murværk.

I DS/EN 1996-2 er der angivet følgende:

2. Overvejelser vedrørende design

2.1 Faktorer, der påvirker murværks holdbarhed

2.1.1 Generelt

(1)P Murværk skal være designet således, at det har den ydeevne, som den tilsigtede anvendelse påkræver.

2.1.2 Klassifikation af miljøbetingelser

2.1.2.1 Mikroeksponeringsbetingelser

(1)P Der skal ved design af murværk tages højde for de mikrobetingelser, for hvilke murværket forventes at blive eksponeret.

(2) Når murværkets mikroeksponeringsbetingelser bestemmes, skal der tages højde for virkningerne af overfladebehandlinger, beskyttende beklædninger og detaljer.

(3) Mikroeksponeringsbetingelser for færdiggjort murværk bør kategoriseres i klas-ser som følger:

 MX1 – I et tørt miljø,

 MX2 – Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning,

Krav til stålkvalitet i murværk 2

 

 MX3 – Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning plus frost-tø-cykler,

 MX4 – Eksponeret for saltmættet luft eller havvand,

 MX5 – I et aggressivt kemisk miljø.

NOTE – Hvor det er nødvendigt, kan der specificeres nøjere definerede betingelser inden for disse klasser ved anvendelse af underklasserne i anneks A (fx MX2.1 eller MX2.2 og MX3.1 eller MX3.2).

(4) For at fremstille murværk, der opfylder de specificerede ydeevnekriterier, og som kan modstå de miljøbetingelser, for hvilke det eksponeres, bør der ved bestemmelsen af eksponeringsklassen tages højde for:

 klimatiske faktorer,

 graden af eksponering for fugt eller vandpåvirkning,

 eksponering for frost-tø-cykler,

 tilstedeværelse af kemiske materialer, der kan medføre skadelige reaktioner.

2.1.2.2 Klimatiske faktorer (makroeksponeringsbetingelser)

(1)P Makrobetingelsernes påvirkning af mikrobetingelserne skal tages i betragtning ved bestemmelse af vandpåvirkningen af murværk og dets eksponering for frost-tø-cykler.

(2) I forbindelse med makrobetingelserne bør der tages hensyn til følgende:

 regn og sne,

 kombinationen af vind og regn,

 temperatursvingninger,

 svingninger i den relative luftfugtighed.

NOTE – Det er bekendt, at klimaer (makrobetingelser) kan variere betydeligt inden for Europa, og at visse aspekter af klimaet kan påvirke risikoen for eksponering af murværk for vandpåvirkning og/eller frost-tø-cykler. Det er imidlertid klassificeringen af mikrobetingelserne, der er relevant for bestem-melsen af murværks holdbarhed snarere end makrobetingelsernes placering i rangordnen. Eksempler på relativ eksponering for vandpåvirkning af murværksdele i en typisk bygning er vist i anneks A.

2.1.3 Aggressive kemiske miljøer

(1) I kystområder bør der tages hensyn til, at murværk eksponeres for chlorid fra luf-ten eller havvand.

(2) Mulige sulfatkilder omfatter følgende:

 jord,

 grundvand,

 affaldsdepoter og opfyldte jordområder,

 byggematerialer,

 forurenende stoffer fra luften.

Krav til stålkvalitet i murværk 3

(3) Hvor tilstedeværelsen af aggressive kemikalier i miljøet, bortset fra chlorider fra luften eller havvand, kan påvirke murværket, bør klasse MX5 antages. Hvor salte kan trænge gennem murværk via vand bør muligheden for øgede koncentrationer og mængder af tilgængelige kemikalier tages i betragtning.

I anneks A er der i tabel A.1 foretaget en underopdeling af den overordnede klassifi-kation.

Tabel A.1 - Klassifikation af mikroeksponeringsbetingelser for færdiggjort murværk Klasse

Mikrobetingelse for murværket

Eksempler på murværk i denne til-stand

MX1

I et tørt miljø

Indvendigt murværk i bygninger til al-mindelig beboelse og kontorer, inklusive udvendige hulmures bagmur, der har lille sandsynlighed for at blive fugtigt.

Pudset murværk i udvendige mure, der ikke eksponeres for moderat eller kraftig slagregn, og som er isoleret mod fugt fra tilstødende murværk eller materialer.

MX2

Eksponeret for fugt eller vandpå-virkning

MX2.1

Eksponeret for fugt, men ikke ekspo-neret for frost-tø-cykler eller ydre kil-der til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier.

Indvendigt murværk, der eksponeres for høje niveauer af vanddamp, fx i et vaske-ri. Udvendigt murværk, der er afskærmet af tagudhæng eller murdække, og som ik-ke er eksponeret for kraftig slagregn eller frost. Murværk under frostzonen i godt drænet ikke-aggressiv jord.

MX2.2

Eksponeret for kraftig vandpåvirk-ning, men ikke eksponeret for frost-tø-cykler eller ydre kilder til signifi-kante niveauer af sulfater eller aggres-sive kemikalier.

Murværk, der ikke er eksponeret for frost eller aggressive kemikalier, og som er placeret: i ydermure med afdækninger el-ler flugtende tagudhæng, i brystninger, i fritstående mure, i jorden, under vand.

MX3

Eksponeret for vandpåvirkning plus frost-tø-cykler

MX3.1

Eksponeret for fugt eller vandpåvirk-ning og frost-tø-cykler, men ikke ek-sponeret for ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier.

Murværk som klasse MX2.1 eksponeret for frost-tø-cykler.

MX3.2

Eksponeret for kraftig vandpåvirkning og frost-tø-cykler, men ikke ekspone-ret for ydre kilder til signifikante ni-veauer af sulfater eller aggressive ke-mikalier.

Murværk som klasse MX2.2 eksponeret for frost-tø-cykler.

MX4

Eksponeret for saltmættet luft, hav-vand eller tøsalt

Murværk i kystområder. Murværk i umiddelbar nærhed af veje, der saltes om vinteren.